KVKK Aydınlatma Metni

I.VERİ SORUMLUSU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Dolmabahçe Eğitim Kurumları ve Havacılık LTD. ŞTİ. (“Şirket” veya “Dolmabahçe Okulları”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 

II. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan talep/başvuru/hukuki ilişki ile ilgili olmak kaydıyla, iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinin temini, Şirket ve fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması, istatiksel çalışmalar yapabilmek, reklam, çekiliş, kampanya, vb. süreçlerinin yürütülmesi, müşteri/ziyaretçi şikayetlerinin/taleplerinin karşılanması, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, müşteri/ziyaretçilere çeşitli ayrıcalıklar sunulması, okullarımız tarafından müşterilere/ziyaretçilere sunulan kampanya/çekiliş/etkinlikler hakkında bilgilendirme yapılması, çalışanlar, çalışanlarının işe alınması, ücretlerinin, yan haklarının ve bağlantılı konuların temini. çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, Dolmabahçe Okulları ile iş ilişkisi bulunan gerçek/tüzel kişilerle irtibat sağlamak, ileride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünün yerine getirilmesi, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,  saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi  amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı ilgilere; http://www.dolmabahceokullari.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan  Dolmabahçe Eğitim Kurumları ve Havacılık LTD. ŞTİ. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

III. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Toplanan kişisel verileriniz; 2. maddede amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda;  iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize,  kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere bu amaçlara sınırlı olarak ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde,  Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından aktarma amaçları konusunda detaylı bilgilere; http://www.dolmabahceokullari.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Dolmabahçe Eğitim Kurumları ve Havacılık LTD. ŞTİ. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz. 

IV. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak yukarıdaki amaçlarla toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; fiziki veya elektronik ortamda; işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve buna bağlı yükümlülüklerimizi yerine getirmek hukuki sebepleriyle toplanmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında Aydınlatma Metninin 2 ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

V. KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi http://www.dolmabahceokullari.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Dolmabahçe Eğitim Kurumları ve Havacılık LTD. ŞTİ.  Kişisel Verilerin Korunması Başvuru Formu’nda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Dolmabahçe Okulları talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Dolmabahçe Okulları tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, 
  haklarına sahip olduğunuzu belirtiriz.

  Saygılarımızla

Dolmabahçe Eğitim Kurumları ve Havacılık LTD. ŞTİ.

×

Merhaba!

Bize bir e-posta göndermek veya WhatsApp'tan ulaşmak için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız

[email protected]
× İletişim